ProfitFinder® ett analysverktyg som tar fram "dolda" resultatmöjligheter.

ProfitFinder fungerar som en "ekonomisk GPS" och ger en fullständig genomlysning av ett företags resultat så att möjligheter till resultatförbättring exponeras. Analysen sker i processform där olika delresultat relateras till utförande personal/team. ProfitFinder kan också fungera som ett Resultatnätverk (R-net©) där en textmässig uppföljningsdel gör att resultatmål i delprocesser kan följas så att personal i olika avdelningar kan samverka mot processmålet.

ProfitFinder®

ProfitFinder levererar följande information:

  1. Antingen som ett analysverktyg eller som ett resultatnätverk följer det ett företags delprocesser från start i inköp/produktion till kund som en ekonomisk resultat-GPS. Det gör att en produkts eller tjänsts överskott kan visas när den står färdig att distribueras vilket gör att det går att avläsa hur mycket kundkostnader den kan bära för att uppnå i relation till lönsamhetsmål.
  2. ProfitFinder analyserar och lägger samman delprocesser till hela processer och hela processer till en process för hela verksamheten- se figur nedan!


  3. ProfitFinder®

    ProfitFinder har ett automatiskt indataprogram som uppdaterar sin databas via befintliga system. Se också "Resultatnätverk"

Beställ nätdemo!

Information om indata finns här.