Från hierarki till intjäningssprocess med återkoppling från resultatnätverk.


ProfitFinder®

Figuren visar hur delprocesser kopplas till ett resultatnätverk. Med personalen i delprocesser har alla resultatmål minst som teammedlem.

Att trimma och digitalisera processer ger stora rationaliseringsvinster och personalen får ökad flexibilitet.

Läs mer om modern resultatnätverksstyrning.


ProfitFinder®

Vi arbetar med affärsplanen som styrverktyg som gör coachingen både "här och nu" och framtidsorienterad.